Tượng tu sĩ Chăm Phú Hưng có niên đại thế kỷ 9 – 10, bộ sưu tập 18 bình gốm đất nung Long Thạnh khoảng trên dưới 3.000 năm tuổi và bộ sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 – Lâm Thượng có từ thế kỷ 10 – 12, là 3 bảo vật quốc gia Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đang lưu giữ.3 bảo vật quốc gia Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi đang lưu giữ.