Số ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
23/2016/QĐ-TTg 06/07/2016 Quyết định Quy định việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài có thời hạn để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản Chi tiết
61/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh Chi tiết
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV 11/12/2015 Thông tư liên tịch qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa Chi tiết
62/2014/NĐ-CP 25/06/2014 NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể Chi tiết
17/2013/TT-BVHTTDL 30/12/2013 Thông tư hướng dẫn xác định chi phí lập quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế – kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Chi tiết
11/2013/TT-BVHTTDL 16/12/2013 Thông tư quy định về sưu tầm hiện vật của bảo tàng công lập Chi tiết
20/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư quy định về hồ sơ và thủ tục gửi, nhận gửi tư liệu di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Chi tiết
18/2012/TT-BVHTTDL 28/12/2012 Thông tư Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Chi tiết
4137/QĐ-BVHTTDL 30/10/2012 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chi tiết
4138/QĐ-BVHTTDL 30/10/2012 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chi tiết
70/2012/NĐ-CP 18/09/2012 Nghị định quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh Chi tiết
22/2011/TT-BVHTTDL 30/12/2011 Thông tư Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật Chi tiết
09/2011/TT-BVHTTDL 14/07/2011 Thông tư quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử – văn hóa và danh lam thắng cảnh Chi tiết
18/2010/TT-BVHTTDL 31/12/2010 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng Chi tiết
13/2010/TT-BVHTTDL 30/12/2010 Thông tư quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia Chi tiết
98/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa Chi tiết
04 /2010/TT-BVHTTDL 30/06/2010 Thông tư quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chi tiết
16/CT-BVHTTDL 03/02/2010 Chỉ thị về việc tăng cường công tác chỉ đạo quản lý hoạt động văn hóa, tín ngưỡng tại di tích Chi tiết
32/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa Chi tiết
73/CT-BVHTTDL 19/05/2009 Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp quản lý di tích và các hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích Chi tiết
86/2008/ QĐ-BVHTTDL 30/12/2008 Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ (Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Chi tiết
86/2008/QĐ-BVHTTDL 30/12/2008 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ Chi tiết
158/2008/QĐ-TTg 02/12/2008 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Chi tiết