Bộ máy tổ chức của Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi gồm:

 1. Ban Giám đốc 3 người (01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc)
 2. Phòng Hành chính – Tổng hợp
 3. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:
 4. Phòng nghiên cứu, sưu tầm.
 5. Phòng kiểm kê, bảo quản
 6. Phòng trưng bày và tuyên truyền.
 7. Và 4 nhà trưng bày bổ sung di tích (còn gọi là Bảo tàng chuyên đề):
 • Nhà Trưng bày bổ sung di tích Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ
 • Nhà trưng bày bổ sung di tích Chiến thắng Vạn Tường
 • Nhà trưng bày bổ sung di tích Văn hóa Sa Huỳnh
 • Khu lưu niệm Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

so-do