Phần I: Thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Quảng Ngãi

Phần II: Văn hóa Sa huỳnh.

Phần III: Văn hóa Chămpa ở Quảng Ngãi.

Phần IV: Văn hóa các tộc người thiểu số ở Quảng Ngãi.

Phần V: Văn hóa người Việt ở Quảng Ngãi.

Phần VI: Quảng Ngãi với việc bảo vệ chủ quyền 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Phần VII: Quảng Ngãi trong sự nhiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Phần VIII: Quảng Ngãi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phần IX: Trưng bày ngoài trời.

  • Trưng bày tượng, phù điêu, bia ký Chăm pa.
  • Trưng bày súng thần công thời Nguyễn và hiện vật kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
  • Trưng bày kiến trúc nhà sàn Hre và nhà sàn Cadong.