Chức năng

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, có chức năng: Nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giới thiệu các sưu tập hiện vật, tài liệu về lịch sử, văn hóa, xã hội, các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể đã được vật thể hóa và các mẫu vật tự nhiên có giá trị tiêu biểu ở địa phương Quảng Ngãi nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng.

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Nhiệm vụ và quyền hạn Nhiệm vụ

Xây dựng đề án hoạt động và phát triển của Bảo tàng, kế hoạch công tác ngắn hạn, dài hạn và hàng năm trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học về nội dung trưng bày và các hiện vật, tài liệu, tư liệu được sưu tầm lưu giữ tại Bảo tàng; đồng thời tổ chức thực hiện các đề tài, chuyên đề nghiên cứu khoa học về các loại hình di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc trong tỉnh, phục vụ cho công tác bảo tồn, lưu giữ và cung cấp nguồn tư liệu để bổ sung trưng bày bằng phương tiện nghe nhìn trong hệ thống trưng bày: cố định, chuyên đề và ngoài trời cũng như trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể.

Tổ chức thực hiện việc điều tra, nghiên cứu, sưu tầm thu thập hiện vật, tài liệu, tư liệu về thiên nhiên, lịch sử, văn hóa, đấu tranh yêu nước, Cách mạng kháng chiến và thời kì xây dựng; tiến hành thăm dò và khai quật khảo cổ để bổ sung và hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật của Bảo tàng.

Tiến hành kiểm kê khoa học di tích, nghiên cứu xác định giá trị, phân loại và lựa chọn lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh và di tích Quốc gia; Bổ sung tư liệu về sự kiện, nhân chứng, hoàn thiện hồ sơ khoa học của các di tích cấp tỉnh phục vụ yêu cầu tư liệu hóa di tích về lâu dài.

Tổ chức thực hiện việc kiểm kê, phân loại, đánh giá, làm lý lịch hiện vật, tài liệu, tư liệu; xây dựng sưu tập hiện vật; tiến hành bảo quản và phục chế những hiện vật, tài liệu, tư liệu sưu tầm được.

Tổ chức trưng bày thường xuyên, nhất thời, ngoài trời; trưng bày bổ sung tại các di tích, nhà lưu niệm danh nhân, nhà truyền thống ở các huyện, thành phố và nhà trưng bày chuyên đề tại các địa phương trong tỉnh theo nội dung và kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục, thuyết minh giới thiệu cho các đối tượng khách tham quan tại Bảo tàng; tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản các tư liệu nghiệp vụ, các hình thức thông tin – tuyên truyền và những ấn phẩm phản ảnh các kết quả nghiên cứu, thông tin và tư liệu của Bảo tàng.

Tổ chức các dịch vụ phục vụ khách tham quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng.

Xây dựng hệ thống tư liệu – thư viện chuyên ngành của Bảo tàng cùng cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết cho công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày trước mắt và lâu dài của Bảo tàng.

Quản lý đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản của Bảo tàng theo qui định hiện hành và đề xuất cấp có thẩm quyền đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho Bảo tàng.

Tổ chức lực lượng bảo vệ ngày đêm, có kế hoạch phòng hỏa, chống gian, đảm bảo an toàn cho Bảo tàng.

Quyền hạn

Tổ chức trao đổi, hợp tác nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ với các Bảo tàng và các cơ quan, Viện nghiên cứu ở Trung ương nhằm phục vụ tốt công tác nghiên cứu khoa học của Bảo tàng.

Tổ chức các dịch vụ văn hóa phù hợp với hoạt động Bảo tàng bao gồm trưng bày nội thất nhà trưng bày bổ sung tại các di tích, nhà truyền thống các huyện, thành phố, nhà trưng bày lưu niệm danh nhân và nhà trưng bày chuyên đề tại các địa phương trong tỉnh theo nội dung kế hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.